BKT Smart For PC Windows and MAC – Free Download

BKT Smart For PC Free Download And Install On Windows 11, 10, mac, the best guide to install the newer edition of “BKT Smart” whatever your PC is 32bit or a 64bit. Get BKT Smart APK software on Computer, Laptop easily.

Download & ScreenShots:

How To Install BKT Smart App on PC Windows 11/10/8/7 and Mac

Download n play BKT Smart APK software on your computer by emulating with Memu player or BlueStacks. It is free to run BKT Smart software on Windows 11, 10, 8, 7, Laptops, and Apple macOS

  1. Choose the best emulator from below
  2. Most populars are: memuplay.com, bluestacks.com.
  3. Open it to make an Android environment on the PC
  4. BKT Smart app downloadable Google Play Store
  5. Just find the install option of BKT Smart application

Smart Preview of BKT Smart- Features and User Guide

Me BKT Smart shërbimet bankare për individë, tashmë ofrohen te shpejta dhe te sigurta kudo dhe kurdo në telefonin tënd inteligjent pa qenë nevoja të shkosh në degët e BKT-së dhe pa nevojën e një kompjuteri.
Sistemet e Operimit të telefonave celularë, të cilët suportojnë aplikacionin BKT Smart janë iOS dhe Android.
Sistemi i Software-it 4.0 është ai që suporton paketën e plotë të këtij aplikacioni. Në versionet e Software-ve më të ulta se 4.0, BKT nuk mund t’ju garantojë një shërbim të plotë të aplikacionit.
Aksesi në BKT Smart bëhet i mundur nëpërmjet një lidhjeje interneti, i ofruar nga çdo operator telefonik ose Wi-Fi.
Që të hysh në BKT Smart duhet të jesh fillimisht i regjistruar në Degën Internet për individë të BKT-së. Duke ndjekur hapat e regjistrimit dhe pas hyrjes së parë në Degën Internet, bëhet e mundur dhe hyrja në BKT Smart duke përdorur të njëjtin fjalëkalim të krijuar për Degën Internet .
BKT Smart ofron informacion mbi vendndodhjen e ATM-ve apo degës më të afërt të BKT-së pa patur nevojë të hysh në sistem.
Shërbimi ofrohet në dy gjuhë, shqip dhe anglisht.
Nëpërmjet BKT Smart mund informohesh për llogaritë, kartat e kreditit apo depozitat e tua. Mund të kryesh pagesa të kartave të kreditit, faturave dhe rimbushjeve elektronike, transferosh para midis llogarive të tua, drejt llogarive brenda BKT dhe drejt bankave të tjera të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri. Mund të hapësh llogari të reja dhe të kryesh këmbime valutore.

——————————————————————————————————————————————————

BKT Smart provides fast and secure banking services for retail customers anywhere, anytime on your Smartphone, needless to go to BKT branches and have a computer.
BKT Smart application is supported by iOS or Android operating systems. Software System 4.0 is the system which supports the complete package of this application. In case of software versions earlier than 4.0, BKT cannot offer you a complete access to the application.
BKT Smart access is possible through an internet connection, offered by any mobile operator or Wi-Fi.
To enter to BKT Smart you should first be registered in BKT Internet Branch. Following the registration steps and after the first login in the Internet Branch, access to BKT Smart can be done by using the same password created in the Internet Branch.
BKT Smart provides the search for the location of ATMs or the nearest BKT branch without having to login to the system.
Services are provided in two languages, Albanian and English.
By using BKT Smart, you can be informed about your accounts, credit cards or your utility bills. You can make payments of credit cards, utility bills and electronic top up. You can transfer money between your accounts, toward BKT accounts, or toward accounts in other banks operating in Albania. You can open new accounts and perform currency exchange.

What’s New on the Latest Edition Of BKT Smart

Shtohet mundesia per pagesa te faturave te fiskalizuara
Permiresime te pergjithshme

Added new feature for Payments of e-Invoice
General Improvements

Disclaimer

We are not claiming ownership of this app. Alos, we are not affiliated. Everythings of BKT Smart app like SS, logo and trademarks etc are not our property

We are not offering any downloads of BKT Smart app. Here is only the guide to install the BKT Smart app on PC.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bkt.mobile&hl=en_USUrl