Nautical Calculators For PC Windows and MAC – Free Download

Rate this apps

Nautical Calculators For PC Free Download And Install On Windows 11, 10, mac, the best guide to install the newer edition of “Nautical Calculators” whatever your PC is 32bit or a 64bit. Get Nautical Calculators APK software on Computer, Laptop easily.

Download & ScreenShots:

Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

How To Install Nautical Calculators App on PC Windows 11/10/8/7 and Mac

Download n play Nautical Calculators APK software on your computer by emulating with Memu player or BlueStacks. It is free to run Nautical Calculators software on Windows 11, 10, 8, 7, Laptops, and Apple macOS

  1. Choose the best emulator from below
  2. Most populars are: memuplay.com, bluestacks.com.
  3. Open it to make an Android environment on the PC
  4. Nautical Calculators app downloadable Google Play Store
  5. Just find the install option of Nautical Calculators application

Smart Preview of Nautical Calculators- Features and User Guide

Nautical Calculators.
– Calculating for marine navigation and maneuvering, included :
+Offline GPS Location
+Direction and distance on the earth’s surface
+Meridional parts
+Plane Sailing with Offline GPS Location
+Traverse Sailing with Offline GPS Location
+Current and wind sailing
+Allowing for current and wind
+Wheel Over
+Calculate true wind and apparent wind on a ship running
+Correction of sounding
+Celestial Observations
+Nautical Almanac
+Find the name of a star.
+Correcting marine sextant altitude of sun and stars
+Probability Distribution Function
+Standard deviation and error
+Course and speed of another ship
+Closest point of approach(CPA)
+Data of station with time or distance specified
+Determine the ability to reach another ship going faster
+Avoid collision
+Take station with :
-course specified
-speed specified
-time specified
+ Close or open to another ship in cases :
-as quickly as possible
-on a constant bearing
-with time specified
+ Maneuver to intercept another ship
+ Close to another ship as close as possible
– For researching, included :
+The international regulations for preventing collisions at sea (Colregs) : Rules, Lights signs, Shapes signs and Sounds signs.
+The marine signalization : Flag signalling, Morse signalling by hand, Morse code.
+ Show maritime buoyage system.
+Glossary of Marine Navigation.
The interfaces display in two languages : English and Vietnamese.
Nautical Calculator Pro version 3.5.3 is a full version of the features described :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vucongthe.naucal&hl=vi
author Vu Cong The.
vucongthe@gmail.com

– Các tính toán hàng hải và vận động tàu, bao gồm :
+ Vị trí GPS ngoại tuyến
+Hướng và khoảng cách trên bề mặt quả đất
+Vĩ độ tiến
+Dự tính vị trí tàu một hướng và nhiều hướng có sử dụng GPS ngoại tuyến
+Tính và đè độ dạt gió dòng
+Tính toán lượn vòng của tàu
+Tính toán gió thực và gió biểu kiến trên tàu đang hành trình
+Hiệu chỉnh độ sâu đo bằng máy đo sâu
+Xác định vị trí tàu bằng các độ cao thiên thể
+Lịch thiên văn hàng hải
+Tìm tên một ngôi sao theo phương vị và độ cao
+Hiệu chỉnh độ cao mặt trời và sao đo bằng sextant hàng hải
+Tính hàm phân phối xác suất
+Tính sai số chuẩn và độ lệch chuẩn
+Hướng đi, vận tốc của tàu mục tiêu
+Các thông số ở điểm tiếp cận gần nhất(CPA)
+Các thông số trận địa với thời gian hoặc khoảng cách cho trước
+ Xác định khả năng tiếp cận tàu mục tiêu có vận tốc lớn hơn
+Tránh va
+Thay đổi vị trí so với một tàu khác với (hướng đi hoặc vận tốc hoặc thời gian) cho trước.
+Thay đổi khoảng cách tới một tàu khác với :
– Thời gian ngắn nhất.
– Thời gian cho trước.
– Phương vị không đổi.
+Vận động cắt mũi hoặc lái một tàu khác.
+Tiếp cận một tàu khác ở cự ly ngắn nhất.
+Tính các yếu tố trận địa với thời gian hoặc cự ly cho trước.
-Tra cứu :
+ Qui tắc tránh va quốc tế (Colregs) : Nội dung các qui tắc, Tín hiệu đèn, Dấu hiệu, Tín hiệu âm thanh
+ Thông hiệu hàng hải : Thông tin cờ hiệu, thông tin cờ tay, mã morse
+ Hệ thống phao tiêu hàng hải.
+Thuật ngữ Tiếng Anh Hàng hải.
Các giao diện hiển thị hai ngôn ngữ : Tiếng Anh và tiếng Việt
Nautical Calculator Pro phiên bản 3.3.4 là phiên bản gồm đầy đủ các tính năng đã mô tả :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vucongthe.naucal&hl=vi
Tác giả : Vũ Công Thế.
vucongthe@gmail.com

What’s New on the Latest Edition Of Nautical Calculators

Improved:
-Nautical Almanac(Stars);
-Maritime buoyage system;
-Traverse Sailing;
-Plane Sailing.
The program system has been optimized.

Disclaimer

We are not claiming ownership of this app. Alos, we are not affiliated. Everythings of Nautical Calculators app like SS, logo and trademarks etc are not our property

We are not offering any downloads of Nautical Calculators app. Here is only the guide to install the Nautical Calculators app on PC.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.vucongthe.naucal.plusUrl